قوانین و مقررات

فرآیند ها

                فرآیند ها

فرم ها

                  فرم ها

مقررات هيات نظارت استاني

اتصال به سيستم ارزشيابي

دانشگاه های آزاد استان مرکزی

1 آشتيان
2  اراك 
3 تفرش
4 جاسب
5 خمين 
6 دليجان
7 زرنديه
8 ساوه 
9 فراهان
10 محلات
11 نراق 
12 مركز آستانه
13 مركز خنداب
14 مركز شازند
15 مركز مهاجران
16 مركز كميجان
17 علوم و تحقیقات خمین
18 علوم و تحقیقات ساوه
19  علوم و تحقیقات اراک

دانلودفرم الف موسسات

                         دانلود

فرم بازديد از فضاي فيزيكي

             دانلود فرم

دانلود طرح پوستر

             دانلود طرح پوستر

دانشگاه های دولتی استان مرکزی

دانشگاه های آزاد استان مرکزی

دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

دانشگاه های غیر انتفاعی استان مرکزی

آمار بازدیدکنندگان

1
69
324615