قوانین و مقررات

فرآیند ها

                فرآیند ها

فرم ها

                  فرم ها

مقررات هيات نظارت استاني

اتصال به سيستم ارزشيابي

دانشگاه های علمی و کاربردی

1 جهاد دانشگاهي  اراک 
2 جهاد كشاورزي اراک
3 صنايع دستي اراک
4 فرهنگ و هنر اراک
5 ماشين‌سازي
6 هپكو
7 حديد اراك
8 يدك‌رسان كاوه 
9 فرهنگ و هنر خمين
10 جهاد كشاورزي ساوه
11 بهزيستي استان 
12 گروه صنعتي صفا
13 جهاد دانشگاهي نيمور
14 جهاد دانشگاهي ساوه
15 شهرداري ساوه
16 قوه قضاييه استان

دانلودفرم الف موسسات

                         دانلود

فرم بازديد از فضاي فيزيكي

             دانلود فرم

دانلود طرح پوستر

             دانلود طرح پوستر

دانشگاه های دولتی استان مرکزی

دانشگاه های آزاد استان مرکزی

دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

دانشگاه های غیر انتفاعی استان مرکزی

آمار بازدیدکنندگان

1
70
324616