دانلود طرح پوستر

از کلیه موسسات آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری استان مرکزی خواهشمند است طرح پوستر را از لینگ زیر دانلود نموده و پس

از چاپ در مکان های مورد تردد دانشجویان ، اساتید و کارکنان نصب نمایند.

دانلود طرح پوستر

دانلودفرم الف موسسات

                         دانلود

فرم بازديد از فضاي فيزيكي

             دانلود فرم

دانلود طرح پوستر

             دانلود طرح پوستر

دانشگاه های دولتی استان مرکزی

دانشگاه های آزاد استان مرکزی

     

          دانشگاه های آزاد

 

 

دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

  

        دانشگاه های پیام نور

     

دانشگاه جامع علمی و کاربردی

دانشگاه های غیر انتفاعی استان مرکزی

مراكز پژوهشي استان مركزي

آمار بازدیدکنندگان

1
143
442608