شرح وظايف دفتر

ارزيابي شاخص هاي اختصاصي

 

شاخص های اختصاصی ارزيابی عملکرد به طور اختصاصی از جانب دستگاه های اجرايی تعيين می گردد. به منظورتدوين شاخص های اختصاصی ارزيابی عملکرد وزارت علوم، کميته ارزيابی عملکرد وزارتخانه با حضورمديران کل معاونت های مربوطه، در سطح وزارت علومتشکيل شده و شاخص های اختصاصی ارزيابی عملکرد وزارتخانه در دو سطح ستادی و دانشگاهی تنظيم می گرددعوامل مورد ارزيابی برای سال 1391 عبارتند از:1-معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي 2-معاونت پژوهشی و فناوری 3ارزشيابی، اعتبارسنجی و تضمين کيفيت 4معاونت دانشجوئي و فرهنگي

 

ارزيابي شاخص هاي عمومي

 

شاخص های عمومی ارزيابی عملکرد دستگاه های اجرايی به منظور نظارت و ارزيابی کارايی دستگاه هایاجرايی کشور توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور تدوينشده و از طريق آنها عملکرد دستگاه های اجرايی به طور سالانه مورد ارزيابی قرار می گيرد. دفتر بهره وری و تحول اداری مستقر در معاونت طرح و توسعه وزارت علوم ، مسئوليت گردآوری داده ها ومستندات شاخص های عمومی ارزيابی عملکرد وزارت علوم را برعهده دارد

 

ارزيابي دروني گروه ها

 

با توجه به هدفها و سياست هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به منظور ارتقاي كيفيت نظام آموزش عالي و فراهم آوردن بستر و شرايط لازم براي مشاركت هرچه بيشتر اعضاي هيأت علمي و محققان در بهبود كيفيت آموزشي، پژوهشي و عرضه خدمات تخصصي در جهت توسعه كشور، ارزيابي دروني در گروههاي آموزشي/ پژوهشي، كه بعد از اينبه اختصار« ار.د.گ» ناميده مي‌شود در گروه‌هاي آموزشي / پژوهشي منتخب با همكاري سازمان سنجش آموزش كشور اجرا مي‌شود چنانچه ار.د.گ در گروه‌هاي آموزشي يك رشته در دانشگاه‌هاي كشور يا گروه‌هاي پژوهشي مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناروي انجام شود، زمينه مناسب براي انجام ارزيابي بيروني و سپس اعتبار سنجي فراهم خواهد شد

 

ارزيابي بيروني گروه ها

 

در ارزيابي بيروني كه مرحله دوم كاربرد الگوي اعتبارسنجي است، ارزيابان از بيرون مراكز آموزشيمي آيند و هدف آن ها مي تواند هدايت جريان ارزشيابي و بررسي صحت و سقم گزارش هاي خودسنجي (ارزيابي دروني)، سنجش اعتبار و صلاحيت مراكز آموزش، كنترل بيروني كيفيت و مقايسه مراكز آموزشي و يا نظارت و كنترل فعاليت ها و برنامه هاي مراكز آموزشي است.

 

ارزشيابي اساتيد

 

با گسترش دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی در کشور همواره کیفیت آموزش به عنوان مساله ی اساسی تلقی می گرددیکی از راههای اطمینان از کیفیت آموزش ارزشیابی مداوم اساتید بوسیله نظر سنجی از دانشجویان در پایان هر ترم انجام می دهندفرآیند کاربه صورت خلاصه بدین صورت است که دفاتر یا کمیته های ویژه ارزیابی اساتیدبا طرح سوالات متنوع وچند گزینه ای وارائه آن به دانشجویان واساتید نظرات آنهارا جویا شده وسپس جهت بررسی واستخراج نتایج پرسشنامه هارا جمع آوری نموده وتحلیل می نمایند

 

نظارت و ارزيابي استاني

 

براساس مفاد ماده 5 اساسنامه شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاهها و موسسات آموزش عاليو پژوهشي مصوب چهارمين جلسه مورخ 1/7/77 شوراي نظارت و ارزيابي وزارت فرهنگ و آموزش عالي ، در هريك از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي دفتر نظارت و ارزيابي با .

اهداف ، وظايف و تشكيلات زير تحت نظر رياست موسسه تشكيل ميشود

 

دانلودفرم الف موسسات

                         دانلود

فرم بازديد از فضاي فيزيكي

             دانلود فرم

دانلود طرح پوستر

             دانلود طرح پوستر

دانشگاه های دولتی استان مرکزی

دانشگاه های آزاد استان مرکزی

     

          دانشگاه های آزاد

 

 

دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

  

        دانشگاه های پیام نور

     

دانشگاه جامع علمی و کاربردی

دانشگاه های غیر انتفاعی استان مرکزی

مراكز پژوهشي استان مركزي

آمار بازدیدکنندگان

1
130
442595