قوانین و مقررات

فرآیند ها

                فرآیند ها

فرم ها

                  فرم ها

مقررات هيات نظارت استاني

اتصال به سيستم ارزشيابي

علي صباغی

نام و نام خانوادگي:علي صباغی 

استاد يار گروه ادبیات فارسی دانشگاه اراك

 

تحصيلات :دكتري ادبیات فارسی 

32621052:تماس

 

خ شهيد بهشتي-دانشگاه اراك- دفتر نظارت و ارزيابي

 

تلفن:08632768089

 

Email:a-sabaghi@araku.ac.ir

 

دانلودفرم الف موسسات

                         دانلود

فرم بازديد از فضاي فيزيكي

             دانلود فرم

دانلود طرح پوستر

             دانلود طرح پوستر

دانشگاه های دولتی استان مرکزی

دانشگاه های آزاد استان مرکزی

     

          دانشگاه های آزاد

 

 

دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

  

        دانشگاه های پیام نور

     

دانشگاه جامع علمی و کاربردی

دانشگاه های غیر انتفاعی استان مرکزی

مراكز پژوهشي استان مركزي

آمار بازدیدکنندگان

1
152
371889