فرآیند های دفتر نظارت و ارزیابی

فرآیند های دفتر نظارت و ارزیابی

فرآیند های هیات نظارت و ارزیابی استانی

فرآیند ارزشیابی اساتید 

فرآیند ارزیابی دانشگاه در شاخص های اختصاصی

فرآیند ارزیابی دانشگاه در شاخص های عمومی

 

 

 

 

دانلودفرم الف موسسات

                         دانلود

فرم بازديد از فضاي فيزيكي

             دانلود فرم

دانلود طرح پوستر

             دانلود طرح پوستر

دانشگاه های دولتی استان مرکزی

دانشگاه های آزاد استان مرکزی

     

          دانشگاه های آزاد

 

 

دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

  

        دانشگاه های پیام نور

     

دانشگاه جامع علمی و کاربردی

دانشگاه های غیر انتفاعی استان مرکزی

مراكز پژوهشي استان مركزي

آمار بازدیدکنندگان

3
215
447758