وظايف و اختيارات مدیر نظارت دانشگاه

وظايف و اختيارات مدیر نظارت دانشگاه (بر پایه آیین ­نامه ابلاغی 22/05/1396)
 • نظارت و ارزيابي مستمر بر کیفیت دانشگاه و تعيين ميزان تحقق اهداف در ابعاد آموزشي، پژوهشي، فناوري، فرهنگي و اجتماعي، دانشجويي و اداری مالی و پشتیبانی
 • هدایت و مشارکت فعالانه در ارزیابی راه­بردی و تدوین سند جامع  دانشگاه
 • نظارت و ارزیابی برنامه‌های راه­بردی و عملیاتی دانشگاه و پایش مستمر و نظام‌مند میزان پیشرفت و تحقق برنامه‌ها
 • تشكيل كارگروه های تخصصي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت با هماهنگي رئيس دانشگاه
 • نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا، آئين ­نامه­ ها و دستوالعمل­ ها در تمام حوزه های فعاليت دانشگاه
 • مدیریت امور ارزيابي دروني واحدها و گروه­هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه
 • پي­گيري و تحقق اقدامات ناشي از ارزيابي­هاي دروني و بيروني دانشگاه به منظور تدوین برنامه های بهبود کیفیت عملكرد معاونتها، واحدها و گروههای كاري دانشگاه
 • فراهم نمودن بستر مناسب برای ارزيابي بيروني توسط نهادهاي تخصصي دولتي و غيردولتي
 • ارزیابی و ارائۀ گزارش عملکرد واحدهای سازمانی دانشگاه شامل معاونت ها، دفتر ارتباط با صنعت، دانشکده ها، گروه های آموزشی و پژوهشي، شوراها و کمیته‌های تخصصی (در ابعاد آموزشی، پژوهش و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی، زیرساختی و اداری و مالی)
 • ارزیابی عملکرد مدیران، اعضای دانشگاه (اعم از هیأت علمی و غیر هیأت‌علمی) و واحدهاي فناور
 • دریافت و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و دسترسی به کلیه‌ اسناد و مدارک مورد نیاز به منظور نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه و سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد نظر
 • همکاری و هماهنگي­ لازم براي انجام ارزيابي توسط مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هيأتهای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان
 • پی‌گیری اقدامات و برنامه های بهبود کیفیت واحدها و گروه های دانشگاه بر اساس گزارش های نظارت و ارزیابی‌
 • دريافت و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات دانشگاه به منظور سنجش ميزان دستيابي به اهداف مورد نظر ماده 2 آیین نامه نظارت (22/05/1396) و ارسال گزارش عملكرد در پايان هر نيمسال تحصيلي به دبيرخانه شوراي نظارت و ارزيابي وزارت
 • تهیه پیوست ارزیابی برای تمامی طرحها و برنامه های دانشگاه
 • تحلیل و ارزیابی طرح­ها و سیاست ­های راهبردی، توسعه رشته ها، جذب هیأت علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، تعيين ظرفيت پذيرش واحدهاي فناور و نظارت بر خروج واحدهاي مذكور، ایجاد و گسترش گروههای آموزشی و پژوهشي و ارتقای سطح واحدهای دانشگاه و ارائۀ آن به شورا
 • توانمندسازی اعضای هیأت علمی، کارشناسان، تمامی همکاران دانشگاه و واحدهاي فناوري در حوزه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت
 • سایر وظایف مرتبط که از سوی شورا به مدیریت محول میشود.

 

دانلودفرم الف موسسات

                         دانلود

فرم بازديد از فضاي فيزيكي

             دانلود فرم

دانلود طرح پوستر

             دانلود طرح پوستر

دانشگاه های دولتی استان مرکزی

دانشگاه های آزاد استان مرکزی

     

          دانشگاه های آزاد

 

 

دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

  

        دانشگاه های پیام نور

     

دانشگاه جامع علمی و کاربردی

دانشگاه های غیر انتفاعی استان مرکزی

مراكز پژوهشي استان مركزي

آمار بازدیدکنندگان

3
205
447748