پويا حميدي

نام و نام خانوادگي:پوياحميدي

 

پست سازماني:كارشناس دفتر نظارت،ارزيابي و تضمين كيفيت

 

 سردشت-پرديس دانشگاه اراك- دفتر نظارت،ارزيابي و تضمين كيفيت

تلفن:08632621050

 

Email:p-hamidi@office.araku.ac.ir

 

   
 

دانلودفرم الف موسسات

                         دانلود

فرم بازديد از فضاي فيزيكي

             دانلود فرم

دانلود طرح پوستر

             دانلود طرح پوستر

دانشگاه های دولتی استان مرکزی

دانشگاه های آزاد استان مرکزی

     

          دانشگاه های آزاد

 

 

دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

  

        دانشگاه های پیام نور

     

دانشگاه جامع علمی و کاربردی

دانشگاه های غیر انتفاعی استان مرکزی

مراكز پژوهشي استان مركزي

آمار بازدیدکنندگان

3
204
447747