قوانین و مقررات

فرآیند ها

                فرآیند ها

فرم ها

                  فرم ها

مقررات هيات نظارت استاني

اتصال به سيستم ارزشيابي

آيين نامه و مقررات

آیین نامه ها و مقررات

مقررات هیات نظارت و ارزیابی استانی

مقررات شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد

مقررات شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد

مقررات ارزشیابی اساتید

مقررات ارزیابی درونی گروه ها

 مقررات ارزیابی بیرونی گروه ها

 

دانلودفرم الف موسسات

                         دانلود

فرم بازديد از فضاي فيزيكي

             دانلود فرم

دانلود طرح پوستر

             دانلود طرح پوستر

دانشگاه های دولتی استان مرکزی

دانشگاه های آزاد استان مرکزی

دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

دانشگاه های غیر انتفاعی استان مرکزی

آمار بازدیدکنندگان

1
64
324610