اطلاعیه اسکان دانشجویان دکتری در خوابگاه های دانشجویی