مدیر گروه ریاضی

 در حال حاضر مدیریت گروه ریاضی بر عهده ی جناب آقای دکتر اسماعیل پیغان، با مرتبه ی علمی استادیار می باشد.