نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی در آزمایشگاه ها

حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی در آزمایشگاه ها

حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی در آزمایشگاه ها از تاریخ 17/3/1399 با شرایط ذیل وجود دارد.

1) مراجعه دانشجویان متقاضی به سامانه http://araku.ac.ir/web/pr/health-test وتکمیل پرسشنامه وضعیت سلامت

2) تکمیل فرم ضرورت حضور دانشجو در آزمایشگاه توسط دانشجوی کارشناسی ارشد متقاضی و تأیید استاد مربوطه وسپس تأیید رئیس یا معاون آموزشی دانشکده تعیین روز های حضور و ساعت شروع و پایان ضروری است تأکید شود افراد بدون ماسک ودستکش اجازه ورود ندارند.و آوردن همراه ممنوع است.

در هر آزمایشگاه طبق ساعات مشخص افراد حضور یابند و یا همزمان 2 یا چند نفر از یک آزمایشگاه استفاده ننمایند تا فاصله گذاری اجتماعی مراعات شود. رعایت کلیه نکات بهداشتی و ایمنی ( فاصله گذاری، استفاده از ماسک، دستکش مناسب، عینک محافظ وسایر وسایل ایمنی)

3) حضور در آزمایشگاه با نوبت دهی توسط کارشناس یا سرپرست آزمایشگاه از طریق تماس تلفنی یا ایمیل