مدیر گروه علوم تربیتی و تکنولوژی آموزشی

در حال حاضر مدیریت گروه علوم تربیتی و تکنولوژی آموزشی برعهده ی جناب آقای دکتر سعید شاه حسینی، با مرتبه ی علمی استادیار می باشد.