سوگنامه نمایشی "کوثر... کوچه و آه"

سوگنامه نمایشی "کوثر... کوچه و آه"

نویسنده: ناصر کریمی نیک
کارگردان: علی گودرزی زاده
زمان: شنبه 13 بهمن لغایت دوشنبه 22 بهمن 1397
ساعت: 18:30
مکان: پل فرنگی، خ سوم شعبان، مجتمع آفتاب